I. Általános rendelkezések

1. A szakosztály neve: Szabadkikötő Sportegyesület Túrakerékpár Szakosztály

2. A szakosztály rövidített elnevezése: Szabadkikötő SE

3. Székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

4. A szakosztály a Szabadidő Sportegyesület szerves része

5. Működési területe: tevékenységét Budapest és vonzáskörzetében fejti ki.

6. A Szakosztály nem önálló jogi személy, sporttevékenységet szervező és fenntartó ér-dekvédelmi és képviseleti szervezet.

II. A Szakosztály céljai és feladatai:

1. A Szabadkikötő SE szakosztályaként, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség tag-jaként a sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése.

2. Az Egyesület elnökségének jóváhagyásával, sportversenyek szervezése és rendezése.

3. A Szakosztály tagjainak, hazai és nemzetközi versenyeken való részvételének bizto-sítása.

4. Edzőtáborok szervezése.

5. Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.

6. Minden olyan cél és tevékenység ami Szabadkikötő SE alapszabályzata tartalmaz

III. A szakosztályi tagság

1. A tagsági viszony keletkezése:

A Szakosztály tagja lehet minden olyan személy, aki az Egyesület alapszabályát illetve a Szakosztály működési szabályzatát elfogadja, és a tagdíjat befizeti.

2. Tagsági viszony létesítése:

A szakosztály működési szabályzatának elfogadása, annak írásban való tudomásulvételét je-lenti. A tagokról a Szakosztály nyilvántartást vezet.

3. A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • törléssel,
 • a tag halálával, nem természetes személy tag megszűnésével

4. A tagok jogai és kötelességei:

A szakosztály tagja jogosult:

 • részvételre a Szakosztály tevékenységében és rendezvényein,
 • arra, hogy a Szakosztály tisztségviselőjének megválaszthassák (18. életév betöl-tése után)
 • a Szakosztály valamely szervének törvénysértő határozatát, illetve a Szakosztály tagjainak többségét indokolatlanul hátrányosan érintő határozatát az Egyesület elnökségi ülésén, mint felettes szerv előtt megtámadni
 • a Szakosztály céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdemé-nyezni és a Szakosztály vezetőségének, azt előterjeszteni, illetve döntésre azt előkészíteni,
 • a Szakosztálytól szakmai érdekvédelmet igényelni,
 •  a Szakosztály célja szerint, annak támogatását igénybe venni.

A szakosztály tagja köteles:

 • a tagdíjat rendszeresen megfizetni,
 • a sportág etikai szabályait és elveit megismerni, megtartani és érvényesíteni, va-lamint tagtársai részére azokat tanítani,
 • a sportágban képességei szerint a legjobb teljesítményre törekedni;
 • tisztségbe történő megválasztása esetén feladatait legjobb képességei szerint el-látni.

IV. Szervezeti és működési szabályok

1. Az Egyesület elnöksége

A Szakosztály legfőbb szerve a Szabadkikötő SE Elnöksége (továbbiakban: elnökség). Az elnökségi ülést össze kell hívni, ha a Szakosztály vezetője azt kéri, illetve kezdeményezi.

Az Egyesület elnökségi ülésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a Szakosztály éves költségvetésének jóváhagyása,
 • a Szakosztály éves beszámolójának megtárgyalása elfogadása,

2. A Szakosztályi gyűlés

 • A szakosztály döntéshozó szerve a Szakosztályi gyűlés (továbbiakban gyűlés).
 • Tagság: a Gyűlésen a szakosztály minden tagjának joga van részt venni, ott fel-szólalni és részt venni a döntéshozatalban. A gyűlésre sportegyesület elnökét is meg kell hívni, aki megfigyelői státuszban vesz részt.
 • Összehívás: A gyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A gyűlést a Szakosztályvezető hívja össze. A Szakosztályvezető minden tagnak köteles el-küldeni a napirendet is tartalmazó meghívót úgy, hogy a meghívók elküldése és a gyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tar-talmaznia kell továbbá a megismételt gyűlés helyszínét és időpontját. A megis-mételt gyűlés megtartására kizárólag az eredeti gyűlés napirendi pontjai tekintet-ében van lehetőség.
 • Rendkívüli gyűlést kell tartani az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számí-tott 30 napon belül, ha a tagok legalább egyharmada a rendkívüli gyűlés tartását igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
 • Határozatképesség: A gyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz a. A gyűlés ülései nyilváno-sak, azokon bárki részt vehet.
 • Titkos szavazás: A gyűlés dönthet a titkos szavazás mellett, ha valamely tag kezdeményezi azt o szakosztályi tisztségviselők megválasztásakor o személyi kérdésekben
 • Zárt ülés: Zárt ülést kell elrendelni
  • a fegyelmi ügyek tárgyalásakor,
  • az érintett kérésére a személyi kérdések tárgyalásakor.
 • A Szakosztály kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • A Szakosztály éves költségvetésének meghatározása
  • Az éves szakosztályi beszámoló Elnökséghez történő megküldésének jó-váhagyása.
  • A Szakosztályvezető bármely döntésének felül bírálata
  • A tagdíj meghatározása
 • Megismételt Szakosztályi gyűlés: Ha a gyűlés nem volt határozatképes, az emi-att megismételt gyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt szakosztályi gyűlést válto-zatlan napirenddel, az eredeti gyűlés időpontját 5 napon belüli időpontra össze kell hívni, amely időpontot az eredeti gyűlés meghívójában kell megjelölni.
 • Összeférhetetlenség: A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk 8:1. § (1) pont ), élettársa a határozat alapján:
  • Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
  • Bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatás kereté-ben a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgálta-tás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyúj-tott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 • Nyilvántartás, jegyzőkönyv: A Szakosztályvezető köteles a gyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapít-ható a döntés tartalma, időpontja, és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, továbbá a döntésben résztvevők személye. A jegyzőkönyvet egy er-re felkért személy vezeti. A jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök, a jegyző-könyvvezető és a gyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. A közgyűlés leveze-tő elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul beje-gyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezután válik érvényessé.

3. A Tisztségviselők

a. Szakosztályvezető

 • Megbízatása
  • A szakosztályvezetőt a Szakosztály gyűlés a szakosztály tagjai közül vá-lasztja, az elnökség jóváhagyásával.
  • Megbízatása lemondásáig, vagy visszahívásáig szól. Lemondása esetén köteles a Szakosztályi gyűlést összehívni, amelyen elszámol tevékenysé-gével, és amelyen döntenek utódjáról. Visszahívását a Szakosztály bár-mely tagja kezdeményezheti, melyről a Szakosztályi gyűlés dönt.
 • Jogai és kötelességei
  • dönt a tagfelvételről, és vezeti a tagnyilvántartást
  • a Szakosztályi gyűlés üléseinek összehívása, levezetése
  • intézkedés és döntés a Szakosztályi gyűlés, illetve az Elnökség által ha-táskörébe utalt ügyekben
  • a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés, az Elnökség és a Szakosztályi gyűlés határozatainak megfelelően kell az in-tézkedéseket megtennie
  • a Szakosztály tevékenysége során keletkezett dokumentációk kezelése
  • a Szakosztályvezető hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a törvény vagy az alapszabály illetve a működési szabályzat nem utal az egyesületi Közgyűlés, az Elnökség illetve a Szakosztályi gyűlés hatáskö-rébe.
  • a Szakosztály képviseletét a szakosztályvezető látja el. o a Szakosztály nevében önállóan ír alá.
  • kezeli a Szakosztály pénzeszközeit, pénztárát.
  • a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelése, felhasználásának ellenőrzése

V. A Szakosztály gazdálkodása:

 • A Szakosztály vagyona a szakosztályi tagdíjból, az Egyesület által nyújtott támogatá-sokból, magán és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei felajánlásaiból, továbbá a Szakosztály bevételeiből képződik. A szakosztály által kapott felajánlásokból 10% -ot a egyesület működési támogatásra ajánl fel.
 • A felajánlások elfogadása tárgyában a Szakosztályvezető dönt.
 • A Szakosztály tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt közkiadása-ik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

VI. Záró rendelkezések:

A jelen működési szabályzatában nem érintett kérdésekben a Szabadkikötő SE Alapszabálya, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jóváhagyom:

Budapest, 2016 február .

Dibáczi László

elnök

Tudomásul veszem:

Budapest, 2016 február

Szabó János

szakosztályvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2016 február

Dr. Anda Péter

jogi képviselő

Ajánlottak

Kövess minket