a)      az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a szabadidő- és diáksport, a versenysport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása

b)      az egyesület tagjai számára sportolási és szabadidős lehetőségek biztosítása

 

c)      tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása

d)      az értelmi fogyatékkal élők, súlyosan, halmozottan sérült emberek szabadidejének, sportolási lehetőségének biztosítása érdekében szakmai napok, vetélkedők, játékos előadások szervezése

e)      tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;

f)       a sporthoz szükséges ingatlan és lehetőség szerint sportfelszerelés biztosítása; a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása, a hazai és nemzetközi versenyek, bajnokságok, kupák és mérkőzések szervezése

g)      az egyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról,

h)      a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek, sportesemények szervezése és lebonyolítása,

i)       az egyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók felkészülésének biztosítása,

j)       az egyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése, ennek érdekében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal,

k)      az egyesület a tevékenysége során egyszerre valósít meg közoktatási és egyetemes sportérdekeket, valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó feladatokat. Az egyesület támogatja a fővárosi diákok iskolai sporton keresztüli tehetséggondozását, segíteni kívánja a pedagógusokat a minőségi testnevelés megvalósításában és mindent megtesz azért is, hogy a diákok rendszeres testmozgáson keresztüli egészségfejlesztését ösztönözze. Az egyesület közreműködik olyan további, a fizikai aktivitás által közvetített értékek terjesztésében is, mint az önkéntesség és a társadalmi befogadás. az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása;

l)       együttműködés az állami szervekkel, a sportági szakszövetségekkel, sportági szövetségekkel, egyéb sportszövetségekkel, önkormányzatokkal, önkormányzati és központi kormányzati intézményekkel és minden olyan szervvel, személlyel, akik segítik a sportstratégiai fejlesztési céljaink megvalósítását.

m)   az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet folytatása.

n)      az egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében - kiegészítő jelleggel –gazdasági - vállalkozási tevékenység folytatása, magán-illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező vagy a nélküli gazdasági társaságot létesítése, illetőleg ilyenbe tagként törtnő belépése. Az egyesület ezen tevékenységét kizárólag másodlagosan végezheti. Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyonának és vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az egyesület alaptevékenységének minősül.

o)      tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, szervezetben történő ellátása;

p)      sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése;

q)      együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport eredményeinek előmozdítása;

r)       információszerzés és - közlés a tagok részére;

s)      kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel;

t)       az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása;

u)      a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek támogatása;

v)      amatőr- és szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása és egyéb sportesemények szervezése.

 

 

Ajánlottak

Kövess minket