I. Általános rendelkezések

1. A szakosztály neve: Szabadkikötő Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály

2. A szakosztály rövidített elnevezése: Szabadkikötő SE

3. Székhelye: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

4. A szakosztály a Szabadidő Sportegyesület szerves része

5. Működési területe: tevékenységét Budapest és vonzáskörzetében fejti ki.

6. A Szakosztály nem önálló jogi személy, sporttevékenységet szervező és fenntartó érdekvédelmi és képviseleti szervezet.

II. A Szakosztály céljai és feladatai:

1. A Szabadkikötő SE szakosztályaként, a MLSZ Budapesti Igazgatóság Budapesti Labdarúgó Szövetség tagjaként a sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése.

2. Az Egyesület elnökségének jóváhagyásával, sportversenyek szervezése és rendezése.

3. A Szakosztály tagjainak, hazai és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.

4. Edzőtáborok szervezése. 5. Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.

6. Minden olyan cél és tevékenység ami Szabadkikötő SE alapszabályzata tartalmaz

III. A szakosztályi tagság

1. A tagsági viszony keletkezése:

A Szakosztály tagja lehet minden olyan személy, aki az Egyesület alapszabályát illetve a Szakosztály működési szabályzatát elfogadja, és a tagdíjat befizeti.

2. Tagsági viszony létesítése:

A szakosztály működési szabályzatának elfogadása, annak írásban való tudomásulvételét jelenti. A tagokról a Szakosztály nyilvántartást vezet.

3. A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • törléssel,
 • a tag halálával, nem természetes személy tag megszűnésével

4. A tagok jogai és kötelességei:

A szakosztály tagja jogosult:

 • részvételre a Szakosztály tevékenységében és rendezvényein,
 • arra, hogy a Szakosztály tisztségviselőjének megválaszthassák (18. életév betöltése után)
 • a Szakosztály valamely szervének törvénysértő határozatát, illetve a Szakosztály tagjainak többségét indokolatlanul hátrányosan érintő határozatát az Egyesület elnökségi ülésén, mint felettes szerv előtt megtámadni
 • a Szakosztály céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni és a Szakosztály vezetőségének, azt előterjeszteni, illetve döntésre azt előkészíteni,
 • a Szakosztálytól szakmai érdekvédelmet igényelni,
 • a Szakosztály célja szerint, annak támogatását igénybe venni.

A szakosztály tagja köteles:

 • a tagdíjat rendszeresen megfizetni,
 • a sportág etikai szabályait és elveit megismerni, megtartani és érvényesíteni, valamint tagtársai részére azokat tanítani,
 • a sportágban képességei szerint a legjobb teljesítményre törekedni;
 • tisztségbe történő megválasztása esetén feladatait legjobb képességei szerint ellátni.

IV. Szervezeti és működési szabályok

1. Az Egyesület elnöksége

A Szakosztály legfőbb szerve a Szabadkikötő SE Elnöksége (továbbiakban: elnökség). Az elnökségi ülést össze kell hívni, ha a Szakosztály vezetője azt kéri, illetve kezdeményezi.

Az Egyesület elnökségi ülésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a Szakosztály éves költségvetésének jóváhagyása,
 • a Szakosztály éves beszámolójának megtárgyalása elfogadása,

2. A Szakosztályi gyűlés

 • A szakosztály döntéshozó szerve a Szakosztályi gyűlés (továbbiakban gyűlés).
 • Tagság: a Gyűlésen a szakosztály minden tagjának joga van részt venni, ott felszólalni és részt venni a döntéshozatalban. A gyűlésre sportegyesület elnökét is meg kell hívni, aki megfigyelői státuszban vesz részt.
 • Összehívás: A gyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A gyűlést a Szakosztályvezető hívja össze. A Szakosztályvezető minden tagnak köteles elküldeni a napirendet is tartalmazó meghívót úgy, hogy a meghívók elküldése és a gyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a megismételt gyűlés helyszínét és időpontját. A megismételt gyűlés megtartására kizárólag az eredeti gyűlés napirendi pontjai tekintetében van lehetőség.
 • Rendkívüli gyűlést kell tartani az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, ha a tagok legalább egyharmada a rendkívüli gyűlés tartását igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
 • Határozatképesség: A gyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz a. A gyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
 • Titkos szavazás: A gyűlés dönthet a titkos szavazás mellett, ha valamely tag kezdeményezi azt o szakosztályi tisztségviselők megválasztásakor o személyi kérdésekben
 • Zárt ülés: Zárt ülést kell elrendelni o a fegyelmi ügyek tárgyalásakor, o az érintett kérésére a személyi kérdések tárgyalásakor.
 • A Szakosztály kizárólagos hatáskörébe tartozik: o A Szakosztály éves költségvetésének meghatározása o Az éves szakosztályi beszámoló Elnökséghez történő megküldésének jóváhagyása. o A Szakosztályvezető bármely döntésének felül bírálata o A tagdíj meghatározása
 • Megismételt Szakosztályi gyűlés: Ha a gyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt gyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt szakosztályi gyűlést változatlan napirenddel, az eredeti gyűlés időpontját 5 napon belüli időpontra össze kell hívni, amely időpontot az eredeti gyűlés meghívójában kell megjelölni.
 • Összeférhetetlenség: A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk 8:1. § (1) pont ), élettársa a határozat alapján: o Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül o Bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatás keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 • Nyilvántartás, jegyzőkönyv: A Szakosztályvezető köteles a gyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja, és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, továbbá a döntésben résztvevők személye. A jegyzőkönyvet egy erre felkért személy vezeti. A jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a gyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezután válik érvényessé.

3. A Tisztségviselők

a. Szakosztályvezető

 • Megbízatása
  • A szakosztályvezetőt a Szakosztály gyűlés a szakosztály tagjai közül választja, az elnökség jóváhagyásával.
  • Megbízatása lemondásáig, vagy visszahívásáig szól. Lemondása esetén köteles a Szakosztályi gyűlést összehívni, amelyen elszámol tevékenységével, és amelyen döntenek utódjáról. Visszahívását a Szakosztály bármely tagja kezdeményezheti, melyről a Szakosztályi gyűlés dönt.
 • Jogai és kötelességei
  • dönt a tagfelvételről, és vezeti a tagnyilvántartást o a Szakosztályi gyűlés üléseinek összehívása, levezetése
  • intézkedés és döntés a Szakosztályi gyűlés, illetve az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben
  • a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a Közgyűlés, az Elnökség és a Szakosztályi gyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
  • a Szakosztály tevékenysége során keletkezett dokumentációk kezelése
  • a Szakosztályvezető hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a törvény vagy az alapszabály illetve a működési szabályzat nem utal az egyesületi Közgyűlés, az Elnökség illetve a Szakosztályi gyűlés hatáskörébe.
  • a Szakosztály képviseletét a szakosztályvezető látja el. o a Szakosztály nevében önállóan ír alá.
  • kezeli a Szakosztály pénzeszközeit, pénztárát.
  • a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelése, felhasználásának ellenőrzése

V. A Szakosztály gazdálkodása:

 • A Szakosztály vagyona a szakosztályi tagdíjból, az Egyesület által nyújtott támogatásokból, magán és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei felajánlásaiból, továbbá a Szakosztály bevételeiből képződik.
 • A felajánlások elfogadása tárgyában a Szakosztályvezető dönt.
 • A Szakosztály tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt közkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

VI. Záró rendelkezések:

A jelen működési szabályzatában nem érintett kérdésekben a Szabadkikötő SE Alapszabálya, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jóváhagyom:

Budapest, 2016 február 15.

Dibáczi László

elnök

Tudomásul veszem:

Budapest, 2016 február

Hajdu Imre

szakosztályvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Budapest, 2016 február

Dr. Anda Péter

jogi képviselő

Ajánlottak

Kövess minket